DORADZTWO

Zajmujemy się kompleksowo doradztwem w zakresie opracowywania i realizacji projektów, w szczególności związanych z gospodarką niskoemisyjną, efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Wspieramy również w poszukiwaniu oraz pozyskiwaniu bezzwrotnych unijnych i krajowych źródeł finansowania przedsięwzięć. Aby zapewnić naszym Klientom profesjonalną obsługę na bieżąco śledzimy informację o programach oraz monitorujemy zmiany w wytycznych, przepisach czy rozporządzeniach. Na życzenie Klienta zajmujemy się również doradztwem w zakresie wdrażania i rozliczania projektów.

Nasza usługa obejmuje:

I. ETAP PLANOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • identyfikację potrzeb Klienta,

 • ocenę kwalifikowalności przedsięwzięcia i projektodawcy,

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego źródła finansowania,

 • zaplanowanie przedsięwzięcia w sposób gwarantujący uzyskanie maksymalnej ilości punktów podczas oceny merytorycznej,

 • określenie zadań potrzebnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

II. ETAP OPRACOWANIA DOKUMANTACJI:

 • sporządzenie Wniosku o dofinansowanie projektu,

 • sporządzenie niezbędnych załączników tj. studium wykonalności/biznes planu, analizy finansowej, ekonomicznej, harmonogramu rzeczowo-finansowego, opracowanie projekcji finansowej,

 • doradztwo przy kompletowaniu niezbędnych załączników formalnych,

 • weryfikację wniosku wraz z załącznikami.

III. ETAP ZARZĄDZANIA PROJEKTEM:

 • doradztwo w zakresie prawidłowego realizowania przez Beneficjenta obowiązków zawartych w umowie o dofinansowanie projektu,

 • doradztwo w zakresie zmian w projekcie,

 • stały monitoring zmian procedur i wytycznych,

 • sporządzanie okresowych i końcowych wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu,

 • przygotowanie rozliczeń finansowych.