ENERGIA ODNAWIALNA

Postępujące zmiany klimatu wywołują nie tylko skutki ekologiczne, lecz również społeczne i gospodarcze. Dlatego też zrównoważony rozwój gospodarczy i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną jest kwestią naszej odpowiedzialności wobec innych społeczności oraz przyszłych pokoleń. Wśród działań zmierzających do przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną kluczową rolę odgrywa pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Energia odnawialna to z definicji energia, której źródła same się odnawiają, a więc nie ulegają wyczerpaniu. Jest to rodzaj energii, która można pozyskiwać w naturalnych procesach przyrodniczych.

Odnawialne źródeł energii to źródła, których wykorzystywanie nie wiąże się z długofalowym zmniejszeniem zasobów, a ich pozyskiwanie charakteryzuje się brakiem lub bardzo niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Zaliczamy do nich:

  • energię słoneczną,

  • energię wiatrową,

  • energię wodną (spadku wód, pływów morskich, różnicy temperatur wody),

  • energię z biomasy,

  • energię geotermalną,

  • biopaliwa.