Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zgodnie ze strategią „Europa 2020” oraz przyjętym w roku 2008 pakietem klimatyczno-energetycznym państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów naturalnych oraz promowania zrównoważonego transportu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument opracowywany dla gminy lub związku gmin, mający na celu osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Biorąc pod uwagę fakt, że Komisja Europejska podkreśla racje stojące za przeznaczeniem środków na wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej staje się kluczowym dokument dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

  • przeprowadzamy inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na terenie jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego,

  • analizujemy możliwości redukcji zużycia energii,

  • dla wybranego wariantu działań opracowujemy harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania,

  • ustalamy zasady monitorowania i raportowania wyników.

Wśród korzyści wynikających dla jednostki z posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy wymienić:

  • ułatwiony dostęp do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020,

  • oszczędności w budżecie wynikające z optymalizacji zużycia energii,

  • optymalne i uporządkowane kształtowanie gospodarki energetycznej,

  • poprawa jakości powietrza wpływając na standard życia mieszkańców,

  • pozytywny efekt wizerunkowy.