Strategia/Plan Rozwoju JST

Strategia/Plan Rozwoju JST jest dokumentem planistycznym nakreślającym nadrzędne cele długoterminowe (strategiczne) oraz wyznaczającym najistotniejsze obszary i kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego w określonym horyzoncie czasowym, przy uwzględnieniu jej wewnętrznego potencjał oraz słabości. W systemie zarządzania polityką rozwoju, dokument pełni kluczową role, jako generalny plan postępowania władz samorządowych oraz partnerów gospodarczych i społecznych. Respektując obowiązujące zasady rozwoju regionalnego w Polsce oraz wyzwania, przed jakimi stoi dana jednostka samorządu terytorialnego, dokument uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty.

Strategia/Plan Rozwoju JST składa się z następujących części:

Cześć 1. DIAGNOSTYCZNEJ – zawierającej diagnozę sytuacji społeczno- gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego.

Część 2. STRATEGICZNEJ – zawierającej:

 • założenia oraz uwzględniane scenariusze,

 • misję i wizję,

 • system celów strategicznych i operacyjnych,

 • sposoby osiągania celów – kierunki działań (typy, rodzaje i zasady działań).

Część 3. WDROŻENIOWEJ – zawierającej:

 • procedury wdrażania,

 • system monitoringu wskaźników,

 • ogólny harmonogram,

 • szacunek potrzebnych środków i koncepcja sposobów ich pozyskiwania,

 • zasady kontroli strategicznej, w tym aktualizacji strategii.

Wśród korzyści wynikających z posiadania Strategii/Planu Rozwoju JST należy wymienić:

 • budowanie poparcia społecznego dla kierunków rozwoju danej jednostki,

 • tworzenie pozytywnego wizerunku jednostki,

 • zwiększenie skuteczności i efektywności wydatkowania środków,

 • ułatwiony dostęp do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć w perspektywie 2014-2020.