MARKETING

Marketing do niedawana jeszcze zarezerwowany był dla działalności biznesowej. Obecnie zagadnienie to nie dotyczy już jedynie sektora prywatnego, lecz również sektora publicznego. W warunkach gospodarki rynkowej pojawiło się zjawisko konkurencji jednostek samorządu terytorialnego i nastąpiła adaptacja założeń marketingu przedsiębiorstw na potrzeby działalności publicznej.

Władze samorządowe coraz częściej wykorzystują koncepcje i narzędzia marketingowe jako formę wspierania konkurencyjności przestrzenno-gospodarczej jednostki, budowania jej wizerunku i marki miejsca oraz podnoszenie jej atrakcyjności i pozycji w odniesieniu do innych jednostek. W praktyce zarządzanie marketingowe nie polega jedynie na podejmowaniu doraźnych inicjatyw promocyjnych. Jego kluczowym założeniem jest zarządzanie, które kładzie nacisk na znaczenie rynku i sektora prywatnego, zaspakajanie potrzeb klientów zewnętrznych i mieszkańców oraz wzrost jakości i efektywności świadczonych usług.