Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Obowiązek posiadania przez gminy Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe wynika z ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997 r. z póżn. zmianami), która to nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze. Głównym celem dokumentu jest właściwe planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyczyniająca się do zminimalizowania ryzyka i strat, jakie niosą za sobą przerwy w dostawach, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów i dbałości o środowisko przyrodnicze. Poprzez aktywność w sektorze energetycznym, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, jednostki samorządu terytorialnego wpływają na poprawę jakości życia lokalnej społeczności, jak również poprawę atrakcyjności terenów dla rozwoju przemysłu, usług i turystyki.

W ramach opracowania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe:

 • dokonujemy oceny stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

 • planujemy przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej
  i paliw gazowych,

 • wskazujemy możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych
  w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego
  z instalacji przemysłowych,

 • przygotowujemy charakterystykę istniejącego zakresu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z innymi jednostkami oraz wskazujemy nowe możliwości współpracy.

Wśród korzyści wynikających dla jednostki z posiadania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wymienić:

 • optymalne i uporządkowane kształtowanie gospodarki energetycznej,

 • harmonizacja działań w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię podejmowanych bezpośrednio przez organy władzy z odpowiednimi przedsiębiorstwami energetycznymi,

 • skuteczne oddziaływanie na zmniejszenie kosztów usług energetycznych,

 • pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska,

 • możliwość nawiązania ściślejszej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi jednostkami.