Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Porozumienie Burmistrzów (Convenant of Mayors) to popularny ruch europejski zainicjowany przez Komisję Europejską w zawiązku z przyjęciem przez Unię Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego. Skupia on władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na podległych im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest realizowanie unijnej polityki w zakresie zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).

Proces realizacji zobowiązań po przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów składa się z następujących etapów:

KROK 1: Sygnowanie Porozumienia Burmistrzów

 • utworzenie odpowiednich struktur administracyjnych,

 • opracowanie stanowiącej punkt odniesienia inwentaryzacji emisji oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).

KROK 2: Dostarczenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

 • wdrożenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),

 • monitorowanie postępów.

KROK 3: Regularne składanie sprawozdań z wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) jest dokumentem planistycznym określającym kierunki rozwoju zrównoważonej energetyki i redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), w szczególności dwutlenku węgla (CO2) i metanu na obszarze gminy (lub związku gmin). Celem jego opracowania jest analiza zakresu możliwych do wdrożenia, w określonych ramach czasowych, działań prowadzących do zmiany struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenia zużycia energii finalnej, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych.

W ramach opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP):

 • przeprowadzamy inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na terenie jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego,

 • analizujemy możliwości redukcji zużycia energii,

 • dla wybranego wariantu działań opracowujemy harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania,

 • ustalamy zasady monitorowania i raportowania wyników.

Wśród korzyści wynikających dla jednostki z posiadania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) należy wymienić:

 • oszczędności w budżecie wynikające z optymalizacji zużycia energii,

 • optymalne i uporządkowane kształtowanie gospodarki energetycznej,

 • poprawa jakości powietrza wpływając na standard życia mieszkańców,

 • pozytywny efekt wizerunkowy.